Տօն Վերափոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի


13 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2017 ԺԱՄ : 11:00:00

11:00 Büyükdere, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi'nde Ayin